Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Report

500 Startups เพิ่มเงินลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Dave McClure ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 Startups เผยข่าวดีเพิ่ม เมื่อ 500 Durians กองทุนย่อยสำหรับ Startups ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีเงินทุนเข้ามาเพิ่มแล้วกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็...

JOB