Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN samsung flipboard

ทำอย่างไรให้การประชุมไม่เสียเวลา แก้ทุก pain point ด้วย Samsung Flipboard

Techsauce ได้รับเครื่อง Samsung Flipboard จากทาง Samsung มาทดลองใช้งานจริง ซึ่งโดยปกติแล้วในการทำงานของเราจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ ซึ่งที่ออฟฟิศก็จะมีกระดานไวท์บอร์ดอยู่ในทุกห้อง...

JOB