Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Search-lab

Search Lab บริการ Searching AI จาก Google เปิดให้ทดลองแล้วในสหรัฐ ส่วนไทยรอไปก่อน

Google เปิดให้บริการทดสอบ Search Lab บริการ Searching ด้วย AI หลังจากที่เปิดตัวในงาน I/O ที่ผ่านมา เปิดทดลองในสหรัฐเป็นที่แรกส่วนไทยรอไปก่อน...