Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Seedcom

KBank ส่ง KVision เข้าลงทุนใน Seedcom กลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของเวียดนาม ขยายบริการด้านการเงิน

KBank ส่ง KVision เข้าลงทุนใน Seedcom กลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของเวียดนาม ขยายบริการด้านการเงิน...