Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Serb

โปรดีกว่า จ่ายน้อยกว่า เมื่อใช้ผ่าน Application ของไทย

ไวรัส Covid-19 ทำให้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น Digital Platform ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตทดเเทนกิจกรรมปกติที่ทำนอกบ้าน จึงได้รับความนิยมสูงขึ้นซึ่งหนึ่งใน Digital Platform ที่ได้รับค...