Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN shinkanzen

ญี่ปุ่นเตรียมเปลี่ยน ห้องสูบบุหรี่ในรถไฟชินคันเซ็น เป็นห้องประชุมออนไลน์

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง (Central Japan Railway Co.) ผู้ให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคชูบุ ประเทศญี่ปุ่น วางแผนเปลี่ยนตู้สูบบุหรี่ในรถไฟฟ้าชินคันเซ็นบางส่วนเป็นตู้ห้องประ...