Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN silicon juntion

Intel ลงทุนครั้งใหญ่สุดในยุโรป สร้างโรงงานผลิตชิปที่เยอรมนี มูลค่าถึง 3.3 หมื่นล้านยูโร

Intel ลงทุนครั้งใหญ่สุดในยุโรป สร้างโรงงานผลิตชิปที่เยอรมนี มูลค่าถึง 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเมือง Magdeburg หลังจากทางการเยอรมนีให้คำมั่นสัญญาว่าการลงทุนครั้งนี้จะครอบคลุม 1 ใน 3 ...