Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Smart Bidding

ตามไปดู 'Path to Purchase' คนไทยทำอะไรก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจาก Telco

ในงานแถลงข่าวกลุ่มย่อยในหัวข้อ 'Think Telco'  ซึ่ง Google จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลวิจัยใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคไทยในยุคปัจจุบันที่สื่อต่างๆ นำเสนอเรื...