Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SmartContract Blockchain Studio

Techsauce Live : ทำความเข้าใจ Web3.0 วิธีการทำงาน Case Study และการหาโอกาสทางธุรกิจ

Web3.0 ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง และได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ในคลิปนี้เราจึงจะพาไป ทำความเข้าใจ Web3.0 กันให้มากขึ้นว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร , เกี่ยวข้อ...