Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Spike Load

Spike Load ความท้าทายของงาน IT ออกแบบระบบอย่างไรให้รองรับปริมาณการใช้งานไม่สะดุด

Spike Load ความท้าทายอันดับต้นๆ ของทีมงาน IT ทุกคน เพราะนอกจากจะต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวแล้ว ยังจะต้อง Trade off ให้เหมาะสมระห...