Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUV

Start Up Visa โครงการจากรัฐบาลแคนาดา เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการอพยพ ย้ายประเทศไปทำธุรกิจ Startup ได้

Start Up Visa หรือเรียกสั้น ๆ ว่า SUV โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักธุรกิจ นักลงทุน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ และต้องการจะต่อยอดธุรกิจดังกล่าวในประ...