LATEST IN SynBio Forum 2019

SynBio ชีวนวัตกรรม ที่จะเปลี่ยนโลก สรุปเวทีสัมมนาจัดขึ้นโดยบางจาก

SynBio ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก อัพเดตความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพโลก สอดคล้องแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า...

JOB