Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Taladpanya

“ตลาดปัญญา” เปิดตัวระบบการเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ โดยมี Video Analytics เป็นนวัตกรรมเบื้องหลังของ EdTech รายนี้

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตลาดปัญญา (Taladpanya.com) แพลตฟอร์มระบบการเรียนออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้สอนและผู้เรียน ได้เปิดตัวระบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนไม่ต...