Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tech Sauciest Company 2018

dtac Accelerate คว้ารางวัล Corporate ที่ Startup อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในงาน Techsauce Global Summit 2019

เมื่อ Disruption เกิดขึ้นภาคธุรกิจต่างปรับตัวเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์และกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโลก การทำงานร่วมกันของ Corporate และ Startup จึงขยายตัวขึ้นเช่นกัน เราได้เห็นการสนั...