Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tesla Dojo

สาระจาก Tesla AI Day : Optimus หุ่นยนต์มนุษย์ กับการ Cross-Over เทคโนโลยีครั้งสำคัญในจักรวาลTesla

Tesla AI Day รวมไฮไลต์สำคัญ การอัพเดทซอฟร์แวร์ฮาร์ดแวร์ AI และ FSD กับการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบล่าสุด หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus คลื่นลูกใหม่ที่ถูกยกให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญในปีนี้ของ...