Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thailand Digitalization Whitepaper

รายงานเชิงลึกด้านการพัฒนา ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ที่จะเข้ามาผลักดัน 3 อุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เติบโต พร้อมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ‘อุตสาหกรรมท่องเที่ยว’ ในต่างประเทศ

จากรายงาน ‘Traveler's Road to Decision’ โดย Google ในปี 2014 พบว่า 65% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการพิจารณาและวางแผนในการเดินทาง ในขณะ...

JOB