Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN toyota venture

Toyota เดินหน้านโยบายความยั่งยืน จัดตั้งกองทุนเพิ่ม มุ่งลงทุนใน Startup แก้ไขปัญหาโลกร้อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด รีแบรนด์กองทุนขององค์กรและจัดตั้งกองทุนระยะเริ่มต้นเพิ่ม 2 กองทุน เพื่อพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) และความเป็นกลา...