Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Transform

คุยกับ NocNoc ‘How to รับมือวิกฤต COVID-19′ และบทบาทของผู้นำ

วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการที่หลายบริษัทต้อง Transform อย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงาน อย่างเรื่องของการ Work from Home โดย Techsauce P...

JOB