LATEST IN trend 2021

Fjord Trends วิเคราะห์เทรนด์โลก 2021 จุดเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21 โดย Accenture Interactive

Fjord Trends 2021 รายงานวิเคราะห์เทรนด์โลก จาก 2020 ปีแห่งการทบทวนวิถีการใช้ชีวิต ทำงาน และพักผ่อนของผู้คน สู่ 7 แนวโน้มเด่นในปี 2021 เสริมสร้างความหวังใหม่ให้กับธุรกิจ ผู้บริโภค ...

JOB