Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Turn Points into Shopping

เปลี่ยน (Pain) Points เป็น Digital Asset ด้วย ChomCHOB

จากจุดเริ่มของ Pain point ที่มีคะแนนในบัตรต่าง ๆ กระจัดกระจายที่มียอด 30,000 ล้านบาทในปี 2016 สู่การก่อตั้งธุรกิจเพื่อเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนคะแนนที่กระจัดกระจายเป็นการช้อปปิ้ง จา...