Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Ukraine DAO

ยูเครนรับบริจาคผ่าน NFT เพิ่ม พร้อมสร้าง Ukraine DAO

การรุกรานยูเครนล่าสุดทำให้เศรษฐกิจของยูเครนอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน แต่ด้วย Ukraine DAO ยอดบริจาคทั่วโลกได้ระดมทุนให้ยูเครนเกินกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ปัจจุบัน ทำให้ยูเครนยังจั...