Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN United States

Silicon Valley จะเป็นอย่างไร ในสมัยของ Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่

ผ่านมา 3 วันแล้วกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาฯ ซึ่งผลการเลือกตั้งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดี คือนาย Donald Trump เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งและได้เป็นว่าที่ผู้นำคนที่ 45 ขอ...