Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN UpImpact by Banpu Champions for Change

บ้านปูฯ เดินหน้าช่วย SE ฝ่าวิกฤต Covid-19 ผ่านกิจกรรม UpImpact by Banpu Champions for Change

บ้านปูฯ จับมือ ChangeFusion สานต่อความมุ่งมั่นตลอด 10 ปี ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมปรับโจทย์กิจกรรมภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” เพื่อช่วย SE จากผลกระทบจากสถานการณ์ก...