Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Vaccine Passport

วิธีขอลงทะเบียนขอรับ วัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ผ่านหมอพร้อม

สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ หนึ่งเอกสารสำคัญในเวลานี้นอกจากหนังสือเดินทาง คือหนังสือรับรองการฉีดวัคซัน หรือ วัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งสถาบันบำราศนราดูรได้เปิดช่องทางผ่านระบบออน...

มาแล้ว 'วัคซีนพาสปอร์ต' ใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เอกสารตีพิมพ์แบบหนังสือรับรองสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อใช้รองรับสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ...

10 คำถามที่ต้องการคำตอบของ Vaccine Passport เพื่อปูทางสู่การฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด

10 คำถามที่ต้องการคำตอบของ 'วัคซีนพาสปอร์ต' เพื่อปูทางสู่การฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด...