Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN vdd

มติผู้ถือหุ้น BBIK ผ่านฉลุยเพิ่มทุน PP ลุยขยายธุรกิจผ่าน M&A ดันรายได้ปี 66 โตเท่าตัวเดินหน้าปิดดีล VDD และ Innoviz

BBIK เผยมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิ...