LATEST IN VenueE

Event Pop ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน VenueE ขยายศักยภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจ MICE

Event Pop ลงทุนเชิงกลยุทธ์กับ VenueE Platform จัดหาสถานที่จัดอีเวนท์ เสริมแกร่งรองรับการเติบโตของธุรกิจ MICE...

JOB