LATEST IN Vertical Industry Solution

ถ้า Startups ไม่รู้ Business Process แล้วจะช่วยตอบโจทย์ B2B ได้อย่างไร??

ในยุคที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนต่างหันหน้าเข้าสู่โลกยุคดิจิตัล กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและสนับสนุบผู้ประกอบการ startups ที่เปี่ยมไปด...

JOB