Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Washbox24

ทำความรู้จัก WASHBOX24 หนึ่งเดียว STARTUP ไทยในงานเวทีโลก SEEDSTARS WORLD

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนในนี้ โดยเฉพาะชีวิตคนกรุง ใช้บริการซักรีดกันอยู่เป็นประจำ และอาจประสบปัญหาต่างๆ เช่น บางร้านก็ไม่ได้เปิดตลอด เรื่องคุณภาพและบริการไม่ดี ราคาแพง เป็นต้น Washbox...