Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Wei Zhou

คน กับ โลก DeFi จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ? ฟังแนวคิด Wei Zhou CFO ของ Binance

Wei Zhou ได้มาพูดคุยแบบ Exclusive ที่เปิดเป็นสาธารณะบน Clubhouse ซึ่งงานนี้มี Sanjay Popli CEO ของ Cryptomind มาเป็น Moderator โดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจจากการพูดคุยในครั้งนี้คือ ...