Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Yello mobile

Yello Mobile ซื้อสตาร์ทอัป 5 แห่ง กินรวบธุรกิจท่องเที่ยวในเกาหลีใต้

Yello Mobile บริษัทลงทุนรายใหญ่จากเกาหลีใต้ประกาศซื้อสตาร์ทอัปด้านการท่องเที่ยว 5 แห่ง โดยลงทุนผ่าน Yello Travel ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่จับธุรกิจการท่องเที่ยว......