Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN YouGov

ผลสำรวจจาก YouGov โดย Salesforce 63% ของพนักงานไทยยอมรับ บริษัทที่มีนโยบายเชิงรุกด้าน Gen AI น่าร่วมงานด้วย

เผยผลสำรวจของ YouGov เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานไทยที่มีต่อการใช้งาน Generative AI ในการทำงาน โดย Salesforce พร้อมด้วยโซลูชันส์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการข้อมูลให้ใช้งา...