Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Zara

Zara เตรียมปิดร้านกว่า 1,200 สาขาทั่วโลก หลังเผชิญปัญหาขาดทุน

Inditex บริษัทแม่ Zara เตรียมปิดร้านค้ากว่า 1,200 สาขาทั่วโลกภายในปี 2021 และจะเปลี่ยนไปเน้นที่การบริหารสาขาใหญ่ๆ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์แทน ซึ่ง Inditex นั้นยังเป็นเจ้าของบริษ...