Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Zhiguoguo

Zhiguoguo สตาร์ทอัปจากจีนที่มองเห็นโอกาสในความซับซ้อนของกฏหมาย

นานๆ ทีจะได้เห็นสตาร์ทอัปให้บริการทางด้านกฏหมาย เจ้านี้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มีชื่อว่า Zhiguoguo ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสตาร์ทอัปที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะไปได้สวยในดินแดนแห่...