ถอดแนวคิด Beacon Impact Fund ทำไมต้องลงทุนด้าน ESG | Techsauce

ถอดแนวคิด Beacon Impact Fund ทำไมต้องลงทุนด้าน ESG

ด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการแห่งความยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและระบบนิเวศของเศรษฐกิจไทย จึงผลักดันการดำเนินธุรกิจหลากหลายด้านที่สร้างแรงกระเพื่อมในเชิงบวก โดยเฉพาะในด้าน ESG ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลกในการใช้พิจารณาการลงทุน Beacon VC จึงเปิดตัวกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในด้าน ESG โดยเฉพาะ

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ ESG

แนวคิด ESG เป็นแนวคิดสำคัญในปัจจุบันที่องค์กรใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุน เพราะถูกใช้เป็นแนวคิดในการประกอบการพิจารณาการลงทุน ที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ด้านคือสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล  โดย สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างไร และ ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน องค์กรต่างๆ จึงหันมาสนใจที่จะเป็นผู้ลงทุนในด้าน ESG มากขึ้น

Impact Fund ตอบรับกลยุทธ์ KBank ESG Strategy

Beacon VC จึงได้จัดตั้งกองทุน Beacon Impact Fund ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1,200 ล้านบาท หรือราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเน้นประเด็นสำคัญที่ ESG สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่แสวงหาผลกำไรที่มีแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG ที่สามารถวัดผลได้ พร้อมศักยภาพที่จะขยายผลไปในวงกว้าง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทย ที่ได้ประกาศ KBank ESG Strategy 2023  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการบนแนวคิด ESG ที่เน้นการทำงานที่เป็นระบบ เน้นการวัดผล และพัฒนาการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสู่การเป็นธนาคารผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) กล่าวว่า 

“ในฐานะที่เป็นผู้นำการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพมาเป็นเวลานาน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีแรงผลักดันในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่โลกและมนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคมีความต้องการที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืน นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการสร้างสมดุลด้าน ESG ได้ดียิ่งขึ้น และสตาร์ทอัพไทยก็อยู่ในจุดที่ดีที่จะช่วยให้องค์กรเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามไปยังระบบเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

กองทุน Beacon Impact Fund จึงมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วง Post-revenue หรือสามารถสร้างรายได้แล้ว มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน และสามารถเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ ของบีคอน วีซี ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นบริษัทสตาร์ทอัพแสวงหาผลกำไร ที่มีแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG

Impact Fund กองทุนบนหลักการแห่งความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจบนหลักการแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) มาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนและโอกาสต่อเศรษฐกิจไทย ที่สอดคล้องกับแนวคิดในการลงทุนของ Impact Fund ที่หันมาโฟกัสการลงทุนในด้าน ESG อาทิ

  • ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งเน้นธุรกิจที่ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการลดการใช้พลังงานฟอสซิล (Decarbonization) การลดขยะและการผลิตเกินความจำเป็น (Waste Reduction) และการลดผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Adaptation) 
  • ด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างความเท่าเทียมและการเข้าถึงด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Inclusion) การสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Literacy) และการสร้างการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (Access to Health Care) 
  • ด้านธรรมาภิบาล (Governance) มุ่งเน้นธุรกิจที่ปกป้องสิทธิผู้บริโภค (Consumer Protection) การสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Visibility) และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (Business Transparency) 

ซึ่งสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับสตาร์ทอัพไทยและบริษัทขนาดใหญ่ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลกระทบเชิงบวกที่บริษัทสตาร์อัพสามารถสร้างให้กับประเทศไทยหรือโลกใบนี้ได้ โดยในปัจจุบันกองทุน Impact Fund มีบริษัทที่สนใจลงทุนกว่า 10 บริษัทและยังมีอยู่ใน Pipelines รวมทั้ง 3 กองอีกไม่ต่ำกว่า 15 บริษัทสำหรับการลงทุนในปีนี้ 

“บีคอน วีซี เป็นหน่วยงาน Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย ที่หันมาเริ่มลงทุนในธุรกิจกลุ่ม ESG จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรและหน่วยงานลงทุนต่าง ๆ ในทุกระดับความสามารถ ให้หันมาสร้างนโยบายการลงทุนเชิงรุกในหมวดธุรกิจ ESG โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและสังคม นอกจากนี้ ยังหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันและให้การสนับสนุนผู้คิดค้นนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มีปณิธานในการแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ที่พวกเราทุกคนและโลกใบนี้กำลังเผชิญอยู่ด้วย” นายธนพงษ์กล่าวทิ้งท้าย

สตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถทำความรู้จัก Beacon VC และ กองทุน Impact Fund เพิ่มเติมได้ที่ https://www.beaconvc.fund/

บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' เป็นซีอีโอคนใหม่ มีผล 2 เมษายน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU มีมติให้ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผล 2 เมษายน 2567...

Responsive image

รู้จัก Gold-collar worker อาชีพระดับทองคำ ที่ AI แทนไม่ได้

มารู้จัก Gold-collar Worker แรงงานระดับทองคำหายากที่ทุกอุตสาหกรรมต้องการตัว...

Responsive image

เหมียวจด (MeowJot) แอปจดรายจ่ายอัตโนมัติจากสลิป สรุป Data ไว ไม่ต้องบันทึกรายจ่ายเอง

เหมียวจด (MeowJot) แอปใหม่จาก KBTG ที่มาช่วยมนุษย์จดรายจ่ายอัตโนมัติจากสลิป โดยตอนนี้เจ้าเหมียวนักจดสามารถอ่านสลิปที่มาจาก 9 ธนาคาร รวม 12 แอปได้แล้ว ข้อดีคือ มนุษย์แค่เปิดแอป เหมี...