ถอดแนวคิด Beacon Impact Fund ทำไมต้องลงทุนด้าน ESG | Techsauce

ถอดแนวคิด Beacon Impact Fund ทำไมต้องลงทุนด้าน ESG

ด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการแห่งความยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและระบบนิเวศของเศรษฐกิจไทย จึงผลักดันการดำเนินธุรกิจหลากหลายด้านที่สร้างแรงกระเพื่อมในเชิงบวก โดยเฉพาะในด้าน ESG ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลกในการใช้พิจารณาการลงทุน Beacon VC จึงเปิดตัวกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในด้าน ESG โดยเฉพาะ

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ ESG

แนวคิด ESG เป็นแนวคิดสำคัญในปัจจุบันที่องค์กรใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุน เพราะถูกใช้เป็นแนวคิดในการประกอบการพิจารณาการลงทุน ที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ด้านคือสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล  โดย สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างไร และ ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน องค์กรต่างๆ จึงหันมาสนใจที่จะเป็นผู้ลงทุนในด้าน ESG มากขึ้น

Impact Fund ตอบรับกลยุทธ์ KBank ESG Strategy

Beacon VC จึงได้จัดตั้งกองทุน Beacon Impact Fund ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1,200 ล้านบาท หรือราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเน้นประเด็นสำคัญที่ ESG สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่แสวงหาผลกำไรที่มีแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG ที่สามารถวัดผลได้ พร้อมศักยภาพที่จะขยายผลไปในวงกว้าง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทย ที่ได้ประกาศ KBank ESG Strategy 2023  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการบนแนวคิด ESG ที่เน้นการทำงานที่เป็นระบบ เน้นการวัดผล และพัฒนาการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสู่การเป็นธนาคารผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) กล่าวว่า 

“ในฐานะที่เป็นผู้นำการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพมาเป็นเวลานาน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีแรงผลักดันในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่โลกและมนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคมีความต้องการที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืน นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการสร้างสมดุลด้าน ESG ได้ดียิ่งขึ้น และสตาร์ทอัพไทยก็อยู่ในจุดที่ดีที่จะช่วยให้องค์กรเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามไปยังระบบเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

กองทุน Beacon Impact Fund จึงมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วง Post-revenue หรือสามารถสร้างรายได้แล้ว มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน และสามารถเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ ของบีคอน วีซี ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นบริษัทสตาร์ทอัพแสวงหาผลกำไร ที่มีแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG

Impact Fund กองทุนบนหลักการแห่งความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจบนหลักการแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) มาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนและโอกาสต่อเศรษฐกิจไทย ที่สอดคล้องกับแนวคิดในการลงทุนของ Impact Fund ที่หันมาโฟกัสการลงทุนในด้าน ESG อาทิ

  • ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งเน้นธุรกิจที่ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการลดการใช้พลังงานฟอสซิล (Decarbonization) การลดขยะและการผลิตเกินความจำเป็น (Waste Reduction) และการลดผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Adaptation) 
  • ด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างความเท่าเทียมและการเข้าถึงด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Inclusion) การสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Literacy) และการสร้างการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (Access to Health Care) 
  • ด้านธรรมาภิบาล (Governance) มุ่งเน้นธุรกิจที่ปกป้องสิทธิผู้บริโภค (Consumer Protection) การสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Visibility) และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (Business Transparency) 

ซึ่งสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับสตาร์ทอัพไทยและบริษัทขนาดใหญ่ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลกระทบเชิงบวกที่บริษัทสตาร์อัพสามารถสร้างให้กับประเทศไทยหรือโลกใบนี้ได้ โดยในปัจจุบันกองทุน Impact Fund มีบริษัทที่สนใจลงทุนกว่า 10 บริษัทและยังมีอยู่ใน Pipelines รวมทั้ง 3 กองอีกไม่ต่ำกว่า 15 บริษัทสำหรับการลงทุนในปีนี้ 

“บีคอน วีซี เป็นหน่วยงาน Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย ที่หันมาเริ่มลงทุนในธุรกิจกลุ่ม ESG จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรและหน่วยงานลงทุนต่าง ๆ ในทุกระดับความสามารถ ให้หันมาสร้างนโยบายการลงทุนเชิงรุกในหมวดธุรกิจ ESG โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและสังคม นอกจากนี้ ยังหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันและให้การสนับสนุนผู้คิดค้นนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มีปณิธานในการแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ที่พวกเราทุกคนและโลกใบนี้กำลังเผชิญอยู่ด้วย” นายธนพงษ์กล่าวทิ้งท้าย

สตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถทำความรู้จัก Beacon VC และ กองทุน Impact Fund เพิ่มเติมได้ที่ https://www.beaconvc.fund/

บทความนี้เป็น Advertorial


RELATED ARTICLE

Responsive image

หรือนี่คือคู่แข่งของ AI ? รู้จักปัญญาชีวะคอมพิวเตอร์ชีวภาพจากเซลล์สมองมนุษย์

รู้จัก “ปัญญาชีวะ” (Organoid Intelligence - OI) คอมพิวเตอร์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ กับเส้นทางการพัฒนาให้เหนือกว่า AI...

Responsive image

OfficeMate ฉีกภาพลักษณ์ ทะยานสู่จักรวาล B2B มีสินค้าและเซอร์วิสเพื่อทุกธุรกิจ ครบ จบ ในที่เดียว

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉีกภาพลักษณ์เดิม ทะยานสู่จักรวาล B2B เป็น One Stop Service มีสินค้าและบริการที่มากกว่าอุปกรณ์สำนักงาน แบบที่เรียกว่า “Beyond Office” ตอบโจทย์ทุกธุร...

Responsive image

BU X Berkeley SkyDeck Fund จัด Mini Hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทย ประชันไอเดีย Food Service Tech

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund องค์กรให้คำปรึกษาและแหล่งเงินทุนกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัด mini hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทยประชันไอเดีย Food Se...