Gartner เผย 6 เทคโนโลยี ตัวการสำคัญในการขับเคลื่อน Metaverse สู่การใช้งานจริง | Techsauce

Gartner เผย 6 เทคโนโลยี ตัวการสำคัญในการขับเคลื่อน Metaverse สู่การใช้งานจริง

Gartner รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม 6 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเป็นส่วนประกอบและกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse ในระยะสั้น และนำไปสู่การใช้งานจริงในปัจจุบัน ก่อนการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้านี้

Gartner เผย 6 เทคโนโลยี ตัวการสำคัญในการขับเคลื่อน Metaverse สู่การใช้งานจริง

ก่อนหน้านี้ Gartner ได้ให้นิยามของ Metaverse ว่าเป็นพื้นที่เสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาแบ่งปันใช้ร่วมกัน โดยสร้างขึ้นจากการผสมผสานความเป็นจริงทางกายภาพและดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ชิ้นเดียวหรืออุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ตั้งแต่แท็บเล็ตจนถึงจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ

Gartner เผย 6 เทคโนโลยี ตัวการสำคัญในการขับเคลื่อน Metaverse สู่การใช้งานจริง

นักวิเคราะห์จาก Gartner วิเคราะห์พัฒนาการของ Metaverse ไว้น่าสนใจว่าพื้นฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะเป็นวิวัฒนาการต่อไปของอินเทอร์เน็ต และจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับโลกทางกายภาพและโลกเสมือนจริง โดยคาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2026 ผู้คนราว 25% ทั่วโลกจะใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงไปกับการทำงาน ช้อปปิ้ง เรียนรู้ เข้าสังคมและหรือความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ในโลก Metaverse และในปี 2030 Metaverse จะพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงโลกภายภาพกับโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งาน (Mature Metaverse) อ่านเพิ่มเติมที่ Gartner คาด อีกสี่ปีข้างหน้า ผู้คน 25% จะใช้เวลาใน Metaverse อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

ปัจจุบันการเข้ามามีส่วนรวมของเทคโนโลยี Metaverse ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีความกระจัดกระจาย เป็นช่วงของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเบื้องหลังที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Blockchain, Web3, App-Based, Wearable Device และยังไม่เกิดการใช้งานขึ้นในวงกว้าง (Emerging Metaverse) อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ธุรกิจและองค์กรหลายแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกิจการตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในวงการการศึกษา การฝึกทางการแพทย์ การทหาร การประชาสัมพันธ์ทำการตลาด สร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมจริงยิ่งขึ้น ในระยะสั้นนี้การลงทุนพัฒนาในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศจะสามารถสร้างโอกาสหลากหลายด้านให้แก่องค์กรและผู้ที่สนใจ 

6 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเป็นส่วนประกอบและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse ในระยะสั้น 3-5 ปีหลังจากนี้

Gaming 

อุตสาหกรรมเกมถือเป็น Social-Interaction แรกเริ่มที่มีลักษณะประสบการณ์ที่เกี่ยวโยงกับ Metaverse มายาวนานหลายปี เป็น Key Driver สำคัญที่ได้รับความสนใจและมีบทบาทมากที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น องค์กรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานในอุตสาหกรรมเกม ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเกม รวมถึงการเล่าเรื่อง การสร้างประสบการณ์เพื่อความบันเทิงหรือการฝึกอบรมเหล่านี้มาใช้งาน สังเกตได้จากการเข้าซื้อบริษัทพัฒนาเกม วีดิโอเกม ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมจำนวนมาก ปรับแนวทางมาพัฒนา Virtual World ของตนเอง โดย Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ตลาดเกมที่จริงจังจะเติบโต 25% จากผลของการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse

Digital Humans 

การโต้ตอบสื่อสารแบบอัตโนมัติกับผู้คนโดยมีระบบ AI เป็นตัวขับเคลื่อน มีลักษณะ บุคลิกภาพ ความรู้ และความคิดคล้ายคลึงมนุษย์ สามารถตีความภาพ คำพูด การสื่อสารจากท่าทาง น้ำเสียง และภาษากายของตนเองได้โดยการแสดงผลการสนทนาโต้ตอบผ่านรูปแบบอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ในแบบต่าง ๆ เช่น Avatars, Humanoid เป็นต้น Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 องค์กรแบบ B2C ส่วนใหญ่จะมีงบประมาณเฉพาะในการใช้งานและพัฒนา Digital Human เพื่อสร้างประสบการณ์ในโลก Metaverse ทั้งการบริการลูกค้า การสนับสนุนการขาย และการโต้ตอบอื่นๆ กับลูกค้า 

Virtual Spaces 

พื้นที่เสมือนจริงสำหรับการรวมกลุ่มกันของผู้คนกลุ่มต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมมีความสามารถในการดื่มด่ำและมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ได้ทั้งในรูปแแบบ Avatar หรือ Hologram นำเสนอทางเลือกใหม่ในการติดต่อพบปะนัดหมายระหว่างกัน ทางเลือกใหม่ในการเดินทาง หรือเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานจากระยะไกล เช่น การเชื่อมต่อกับเป้าหมายใหม่ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านรูปแบบการมี Simulation Experience แบบต่าง ๆ เช่น  การจำลองหน้าร้านในโลกเสมือน การสร้าง Virtual Restaurant, Virtual Store, Virtual Lobby, Virtual Showroom,  Virtual Conference หรือในมิติการนำมาเพิ่ม Collaborate in Workplace ในองค์กรโดยสร้างแพลตฟอร์ม Solution For Workplace เพื่อจำลองการทำงานและกิจกรรมสำหรับคนในที่ทำงาน โดย Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 พนักงาน 10% จะใช้ Virtual Space ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขาย การเตรียมความพร้อมทีมจากระยะไกล เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 1% ในปี 2022 

Shared Experience

การรวมกลุ่มภายในพื้นที่เสมือนจริง Metaverse จะได้รับประสบการณ์แบบ Immersive Ecpereicnce ในการเชื่อมต่อสื่อสารและโต้ตอบร่วมกัน เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยลดอุปสรรคเชิงพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามาทำกิจกรรมและแบ่งประสบการณ์ร่วมกันผ่าน Application หรือ Service ต่างๆ ทำให้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่และไร้ขีดจำกัดทางการสื่อสาร โดย Gartner คาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2028 กิจกรรมสาธารณะ เช่น กีฬาและศิลปะการแสดง จะถูกพัฒนาและประยุกต์ให้เกิดขึ้นบนโลกเสมือนจริง ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมใน Metaverse เพิ่มขึ้นถึง 10% และจะการกระตุ้นให้เกิดการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เชิงพาณิชย์มากมายในโลก Metaverse 

Tokenized Assets

การใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเค็น โดยเฉพาะการใช้งานเทคโนโลยี Non-fungible token (NFT) จะเป็นโมเดลธุรกิจสำหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่แสดงความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ สามารถส่งมอบต่อหรือขายต่อได้ มีรูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้และนำเสนอผลงานที่เปลี่ยนไปจาก Business Model แบบเดิม เกิดมูลค่าและรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ โดย Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2027 25% ของธุรกิจค้าปลีกที่ทำธุรกิจ E-Commerce จะเริ่มดำเนินการ Proof of Concept เพื่อสร้าง Tokenized Assets บนโลก Metaverse

Spatial Computing

เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการคำนวณเชิงพื้นที่และผสานวัตถุในโลกจริงกับโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน  เข้ามาช่วยเสริมให้เราเข้าใกล้โลกเสมือนมากขึ้น เพิ่มความสามารถพื้นที่กายภาพในเชิงดิจิทัล ในการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่แบบดิจิทัลได้หลายมุมมองแก่ผู้ใช้งานในโลกจริง เช่น การสร้างแบบโมเดลจำลองเสมือนจากวัตถุทางกายภาพ ทำให้สามารถทำงานได้เหมือนกับวัตถุจริง ที่เรียกว่า Digital Twin รวมถึง Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Merged Reality (MR) โดย Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 เทคโนโลยี Spatial Computing จะพัฒนาล้ำลึกยิ่งขึ้นและผสานพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ในโลกเสมือนจริงที่เชื่อมโยงกัน  สร้างประสบการณ์ Metaverse ที่แพร่หลายมากขึ้น


อ้างอิงข้อมูลจาก 

Gartner Outlines Six Trends Driving Near-Term Adoption of Metaverse Technologies

Metaverse Evolution Will Be Phased; Here’s What It Means for Tech Product Strategy
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...