Thematic Investment การลงทุนในโลกแห่งอนาคต | Techsauce

Thematic Investment การลงทุนในโลกแห่งอนาคต

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาการลงทุนใน “Thematic Themes” คือหนึ่งในรูปแบบของการเลือกกลุ่มธุรกิจในการลงทุนที่ถูกพูดถึงและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในช่วงปี 2020 ที่ราคาหุ้นบริษัทในกลุ่ม Thematic ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน จนเป็นที่สนใจของนักลงทุนแทบทุกคน

Thematic Themes คือการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ผ่านปัจจัยที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Morgan Stanley Capital International หรือที่รู้จักกันในชื่อ MSCI บริษัทชั้นนำของโลกที่จัดทำดัชนีราคาหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลกและยังมีการจัดทำดัชนีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ได้มีการนิยามจุดเด่นของการลงทุนแบบ Thematic Investing ว่ามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการลงทุนปกติดังนี้

 1. A Changing World: การไม่ยึดติดในสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบัน ยอมรับและเปิดใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของโลกในปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 1. Mega Trends: การคัดเลือกธุรกิจที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม ธุรกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม
 1. Sector Independent: การไม่ยึดติดกับการที่ธุรกิจจำเป็นต้องจัดกลุ่มอยู่ในการจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจแบบเดิม ๆ เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจพลังงาน
 1. Security Selection: การคัดเลือกธุรกิจด้วยความรอบคอบผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ระยะเวลาในการพัฒนา จำนวนผู้ใช้งานหรือหลักฐานการทดสอบที่สามารถพิสูจน์ได้

เป็นเรื่องยากที่จะสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังนั้น หนึ่งในขั้นตอนการค้นหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Thematic Themes คือการต่อยอดจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น

Disruptive Technology เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นและสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือแทนที่การดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมีนัยยะสำคัญ จนสามารถแทนที่สินค้าและบริการเดิม หรือเทคโนโลยีเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างของ Disruptive Technology ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น

 1. IoT หรือ Internet of Things ซึ่งเป็นการนำสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวมาพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อผ่าน Sensor ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถสื่อสาร สั่งงาน และเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น และต่อยอดสู่สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายอย่างเช่น
 • บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) การสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเสียง รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การเชื่อมต่อสายพานการผลิต ทำให้สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลสั่งการเครื่องจักรจากระยะไกลได้
 • เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคภายในเมืองทั้ง ระบบไฟฟ้า ประปา และการจราจรผ่านระบบศูนย์กลางจากระยะไกล
 1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence หรือ Al ซึ่งเป็นการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมากให้มีสติปัญญาคล้ายคลึงกันกับมนุษย์ผ่านการทำ Machine Learning
 • คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) ผ่านการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อคาดการณ์และนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงแสดงเนื้อหาที่คาดว่าจะสนใจ อย่างการทำงานของ Facebook, Youtube และ Tiktok
 • ผู้ช่วยส่วนบุคคล (Personal Assistant) Chat Bot ที่สามารถให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และยังช่วยคนทำงานอย่างการเขียนโปรแกรม บทความ และค้นหาไอเดียอย่าง ChatGPT
 • การสร้างภาพด้วย AI (AI Drawing) การใช้ AI ที่มีการเรียนรู้การวาดภาพ การใช้สีจากการศึกษารูปภาพจำนวนมากในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวาดภาพจากคำอธิบายที่ต้องการอย่าง Midjourney และ DALL·E 2
 1. ยานยนต์แห่งอนาคต หรือ Future Mobility การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกและมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของมนุษย์
 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Car) ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาป โดยใช้พลังงานจากไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานจากน้ำมัน
 • ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยียานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีคนควบคุม

นอกจากนี้ยังมี Mega Trends ที่น่าสนใจและมีแน้วโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การดำเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น E-Commerce, Healthcare, Games & Esports, Cloud Computing, Robotics, Fintech, Travel Tech, Clean Energy, Metaverse และ Cybersecurity

สุดท้ายแล้วแนวคิดการวิเคราะห์การอุตสาหกรรมกลุ่ม Thematic มีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงมักนิยมใช้การวิเคราะห์แบบ Top Down ที่แปลว่า วิเคราะห์จากบนลงล่าง มองจากภาพใหญ่ที่สุดลงมา ที่ภาพเล็ก เพื่อมองถึงส่วนประกอบที่ทำให้ Mega Trends สามารถพัฒนาและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ยานยนต์แห่งอนาคต หรือ Future Mobility ที่ต้องมีการวิเคราะห์แบ่งย่อยไปยังส่วนประกอบของเทคโนโลยีอย่างเช่น

 • Batteries เช่น ขนาด ระยะเวลาการชาร์จ จำนวนครั้งที่สามารถใช้งานได้ และต้นทุนการผลิต
 • Smart Mobility ยานยนต์ไร้คนขับ ระบบการสั่งการผ่าน Smart Device ระบบการสื่อสารระหว่างยานยนต์ กับ ยานยนต์
 • Vehicle Automation ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบตรวจจับสิ่งแวดล้อม ระบบคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง : บิทคับ อินฟินิตี้ Bitkub Infinity


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

CHANGAN เผยโฉม EV รุ่น Deepal L07 และ S07 พร้อมเปิดจองในไทยแล้ว

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! Changan Automobile ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากจีน จัดงานแถลงข่าว 'Touch the Future' – the 2023 Changan Southeast Asia press conference พร้อมส่ง EV สองรุ่นแรกบุกตลา...

Responsive image

การค้นพบ AI ที่ฉลาดจนน่ากลัว ? เบื้องลึกไล่ Sam Altman ที่ OpenAI ไม่ยอมบอก

Sam Altman ได้กลับมานั่งเก้าอี้ CEO อีกครั้ง พร้อมเดินหน้าสะสางปัญหาโครงสร้างบริษัทต่อ แต่คำตอบหนึ่งที่สังคมยังไม่ได้รับ ยังไม่กระจ่างแจ้งชัดเจนก็คือ เหตุผลจริงๆ ที่ Sam Altman ถูก...

Responsive image

ทำ Startup ยังไงให้รุ่ง ? ถอดรหัสความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี จากบริษัทจัดเก็บนามบัตร สู่แอปฯระดับโลก

ถอดบทเรียนการเริ่มต้นธุรกิจ Startup กับคุณชเวแจโฮ ซีอีโอบริษัท Drama& company บริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนไปถึงระดับ Series D ที่เริ่มต้นจากบริษัททำนามบัตร ไปสู่ Remember แอปพลิเคชันค...