Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Karnklon Raktham

karnklon-raktham-3af3f52f63

[email protected]

Story (1)

นวัตกรรมเพื่อมองเห็นอนาคตและเข้าถึงสังคม: TIJ ร่วมกับ Thailand Policy Lab ส่งต่อความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับผู้สอนในมหาวิทยาลัย

‘นวัตกรรม’ ไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมคือไอเดีย กรอบความคิด จนถึงวิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้เราแก้ปัญหา หรือก้าวผ่านความท้าทายได้ดีขึ้น...