Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Natradee Chaisamran

natradee-chaisamran-29b1810793


บทความที่ Published (1)

โครงการ Hackathon THE ENERGist 3 by EPPO เสนอไอเดียส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญ Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO เพื่อเสนอไอเดียส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประ...