Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Piyaporn Aroonkriengkrai

piyaporn-aroonkriengkrai


บทความที่ Published (1)

มองกระแส Layoff ต้นปี 2024: เซ่นพิษเศรษฐกิจหรือแรงกระแทกจาก Generative AI ?

เว็บไซต์ Layoffs.fyi ซึ่งติดตามและรวบรวมข้อมูลการเลย์ออฟทั่วโลกตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดมาจนถึงปัจจุบัน เผยว่าเดือนนี้มีพนักงานที่ถูกปลดไม่ต่ำกว่า 28,963 คน...