Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

PRIMO

Omnichannel Marketing Technnolgoy

Story (1)

ทำความรู้จักกับ 2 ผู้ชนะโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน (Growth Program) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ในช่วงวันที่ 11 กันยายน 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความสามารถจากหลากหลายธุรกิจ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัต...