องค์กรอัตโนมัติ DAO จะเปลี่ยนภาพตลาดแรงงานและการทำงานในยุค Web3 ได้อย่างไร ? | Techsauce

องค์กรอัตโนมัติ DAO จะเปลี่ยนภาพตลาดแรงงานและการทำงานในยุค Web3 ได้อย่างไร ?

จากการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เร่งให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของการทำงาน จากเดิมที่แต่ละวันต้องเดินทางไปกลับเพื่อทำงาน กลับถูกแทนที่ด้วยการทำงานอยู่ที่บ้าน ที่ใช้เครื่องมือสำหรับการประชุมอย่าง Zoom Microsoft Team Google Meets และด้วย Pain Point ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้งานเครื่องมือเหล่านั้นอย่างแพร่หลาย รวมถึงความต้องการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้มากขึ้น จึงนำไปสู่วิวัฒนาการต่อไปในทำงานคือ Metaverse ที่มี การใช้อวาตาร์ในการทำงาน พบปะ เรียนรู้ เข้าสังคม เล่น แลกเปลี่ยน ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สมจริง 

นอกจากนี้ยังมีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้น คือ “Web3” ที่จะมาพร้อมกับการใช้งานของ NFT  Cryptocurrency ตลอดจน DAO -Decentralized Autonomous Organization หรือ องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ ที่ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยี Blockchain เป็นกระดูกสันหลัง ที่ทั้งหมดนี้จะนำมาสู่การจัดระเบียบอนาคตโลกของการทำงานใหม่อีกครั้ง 

บทบาทของ DAO ในยุค Web3

DAO ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของ Smart Contract และโทเค็นดิจิทัลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วบน Blockchain เพื่อให้สมาชิกของ DAO มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกับองค์กรโดยตรง โดยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับส่วนรวมและจำนวนโหวต ซึ่งไม่มีอุปสรรคในการเข้าร่วมและไม่ได้รับอนุญาติในการเป็นเจ้าของโทเค็นดิจิทัลใน DAO นั้น ๆได้ เนื่องจากกฎทั้งหมดจะถูกประมวลผลใน Samrt Contract และธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกใน Blockchain ซึ่งมันจะมีความโปร่งใสต่อสมาชิกมาก

การรวมตัวของ Metaverse และการกระจายอำนาจของ Web3 มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานและตลาดแรงงานอย่างมาก โดย Zarkadakis ได้อธิบายใน Cyber Republic ว่า DAO นั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งธุรกิจแบบใหม่จะมีลักษณะเหมือนสหกรณ์มากกว่าบริษัท โดยจะช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานได้อย่างมาก โดยใน DAO ความเป็นผู้นำจะขึ้นอยู่ Soft-power และการเอาใจใส่ โดยใช้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันเพื่อจัดแนวผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ใน DAO ไม่มีเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือแม้แต่ผู้จัดการ ซึ่งทำให้บทบาทของผู้นำมีความลื่นไหลและไม่ถาวรมากขึ้น จึงทำให้สมาชิกมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้น DAO โดยอาจตัดสินใจลำดับความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความมั่นคงในการทำงาน  การเปลี่ยนจากโครงสร้างแบบลำดับชั้นเป็นแบบเครือข่าย และระบบนิเวศที่ดำเนินการโดยชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนที่จะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่องานเช่นกัน

ภาพจาก weforum

DAO กับแนวคิด Work without jobs 

ความหมายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ Metaverse สำหรับอนาคตของการทำงานนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบงานและความสามารถในการเชื่อมโยงกับงาน นำมาสู่แนวคิด work without jobs ที่ความคงที่ ความยืดหยุ่น และความลื่นไหล จะสามารถเชื่อมผู้ที่มีความสามารถให้เข้ากับการทำงานได้ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของรูปแบบการทำงานแบบใหม่สำหรับบริษัทที่ได้มีการจัดระเบียบโครงสร้างองค์กร ดังนั้นการมาของ DAO จึงทำให้ในการทำงานมีแรงเสียดทานน้อยลงและมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงทำให้งานไหลไปสู่ผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ภายในบริบทของ DAO  จะทำให้บทบาทและลำดับชั้นแบบดั้งเดิมในองค์กรมีการเปลี่ยนไป รวมถึงหน้าที่ต่างๆก็มีการเปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งโครงสร้างที่เปลี่ยนไปสามารถจำแนกได้ดังนี้

  • กลุ่มสมาชิกหลักที่รับผิดชอบในการประสานงานการทำงานและนำเสนอคุณค่าของ DAO

  • กลุ่มสมาชิกที่กว้างขึ้นซึ่งให้บริการเฉพาะที่ดำเนินงานตามภารกิจของ DAO ซึ่งรวมถึง บริการอื่นๆของ DAO  เช่น HR การเงินและการบัญชีและการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมาชิก(ผู้ที่ทำงานชั่วคราวหรือผู้ที่ทำสัญญา) ที่ดำเนินโครงการตามความจำเป็น

  • กลุ่มสมาชิกที่กว้างขึ้นซึ่งจะส่งเสริมแบรนด์ สนับสนุนการระดมมวลชนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจของ DAO

ธุรกิจจะปรับตัวเข้าสู่ Web3 อย่างไร ? 

นับว่ายังคงมีความท้าทายอยู่อย่างรอบด้านสำหรับการเข้าสู่ยุค Web3 โดยเฉพาะ  DAO ที่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสักเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลไปถึงปัญหาที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อ DAO ทำการขยายการทำงานออกไปนอกระบบดิจิทัล

ทางหน่วยงานกำกับดูแลยังคงประสบปัญหากับการตามอัตรานวัตกรรมซึ่งมาจากผู้ริเริ่ม Web3 ที่สูงให้ทัน แต่สำหรับธุรกิจเองมันมีโอกาสอย่างชัดเจนในการที่จะเริ่มการคิดค้นและทดลองการใช้งานสำหรับอนาคต ซึ่งในบทความนี้ได้มีการนำเสนอวิธีการสร้างต้นแบบในระยะเริ่มต้นสำหรับโลกใหม่ของการทำงานไว้ดังนี้ 

  • ขยายการมีส่วนร่วมในรูปแบบธุรกิจ

  • DAO นำเสนอโอกาสในการเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรโดยให้งานนั้นดำเนินไปอย่างลื่นไหลสู่ความสามารถเหนือ “กำแพง” เดิมๆ ขององค์กร พิจารณาการสร้าง DAO ที่ช่วยชุมชนในวงกว้างของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการโปรโมทแบรนด์หรือแนวคิดการระดมมวลชนสำหรับนวัตกรรม
  • ทดลองนำแนวคิดขององค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจออกไปให้กว้างขึ้นโดยจ้างแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ไปยัง DAO ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท เช่น ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

  • ระบุโอกาสและกรณีการใช้งานต่างๆ ในกระบวนการหลักที่ค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น Metaverse เพื่อเพิ่มมูลค่า และรวมไว้ในวาระการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจาก  How decentralized autonomous organizations impact the future of work? ของ World Economic Forum


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse บำบัดสุขภาพจิต

Metaverse for Mental Health เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตในทุกด้าน ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา รวมไปถึงการวิจัย ผ่านการเชื่อมต่อผประสบการณ์ด้วย VR และ AR...

Responsive image

เปิดระบบพลังงานบนโลก Bitkub Metaverse ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่ชาว Rabbitian ไม่ควรพลาด!

Bitkub Metaverse ได้เนรมิตขึ้นภายใต้เรื่องราวในจักรวาล XRB Galaxy และสามารถถ่ายทอด Visual Effect ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ โดยผู้เล่นจะสามารถเข้ามาเดินบนดาวดวงนี้ ด้วยการสวมบทบาทเป็น...

Responsive image

ชวนรู้จักระบบสัมปทานบน Bitkub Metaverse กุญแจสำคัญสู่การขับเคลื่อนจักรวาลใบใหม่ฝีมือคนไทย

Bitkub Metaverse ชวนทำความรู้จักระบบสัมปทานก่อนการเปิดให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์บนจักรวาลใบใหม่ที่จะเปิดในกลางปี 2566 นี้...