รวม 8 ธนาคารใหญ่ ที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ | Techsauce

รวม 8 ธนาคารใหญ่ ที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.0% ต่อปี เพิ่ม 0.25% ซึ่งจะอยู่ที่ 1.25% ต่อปี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว ส่งผลให้บรรดาธนาคารใหญ่พาเหรดขึ้นดอกเบี้ยตาม กนง.โดยมีทั้งการประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก โดยทั้งหมดนี้คาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องยาวไปจนถึงปี 2566 ด้วยเช่นกัน

เริ่มกันที่ ธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นรายแรกที่นำร่องประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.65 ทั้งนี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ฝากเงิน และเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มเปราะบาง ในด้านเงินกู้ ธนาคารจึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ย MRR ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ

ถัดมา ธนาคารกสิกรไทย ได้มีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือเอ็มแอลอาร์ และลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือเอ็มโออาร์ 0.25% ส่วนดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ปรับเพิ่ม 0.13% และปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10-0.40% โดยเอ็มแอลอาร์จาก 5.72% เป็น 5.97%, เอ็มโออาร์ จาก 6.09% เป็น 6.34% และเอ็มอาร์อาร์ จาก 5.97% เป็น 6.10% มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา

ขณะที่ ธนาคารกรุงไทย ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้กับผู้ฝากเงิน และเสริมสร้างวินัยการออม สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ทั้งนี้ธนาคารให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถปรับตัวได้อย่างไม่สะดุด โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี เป็น 5.75% ต่อปี และ 6.32% ต่อปี ตามลำดับ

อีกทั้งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) เพียง 0.15% ต่อปี อยู่ที่ระดับ 6.37% ต่อปี ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ปรับขึ้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของโลก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ส่วน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ สอดรับกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.45% เพื่อสร้างผลตอบแทนเงินออม ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR  MOR และ MRR ปรับขึ้นในอัตรา 0.125% - 0.25% มีผลวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15%-0.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125%-0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำ ประเภท 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี 0.10 - 0.50% ต่อปี เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเก็บออมเงินได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเงินฝากที่ได้รับประโยชน์ทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ขณะเดียวกัน ธอส. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ไว้ในระดับปัจจุบันต่อไปถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคมปี 2566 เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายเงินงวดให้กับลูกค้าในระดับเดิมต่อไป

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เช่นกัน โดยปรับอัตราดอกเบี้ย MRR เพิ่มขึ้น 0.20% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นที่น้อยกว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่จะมีการปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย MLR 0.25% และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MOR 0.25% โดยการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำ อยู่ที่ระหว่าง 0.15%-0.80% ต่อปี ซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากพิเศษ ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน และได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และเริ่มฝากขั้นต่ำได้ที่ 5,000 บาท โดยธนาคารได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจาก 1.80% เป็น 2.50% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เช่นกัน

ธนาคารออมสิน ก็ได้มีการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทไว้ต่อไป และเพื่อให้ผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมการออมให้ประชาชน และช่วยเพิ่มกำลังซื้อในช่วงการปรับตัวไปพร้อมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...