AIS ทุ่มงบ 3.24 หมื่นลบ. เทคโอเวอร์ 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF จากกลุ่ม JAS | Techsauce

AIS ทุ่มงบ 3.24 หมื่นลบ. เทคโอเวอร์ 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF จากกลุ่ม JAS

บอร์ด “แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” (AIS) อนุมัติให้บริษัทย่อย AWN ซื้อหุ้น TTTBB สัดส่วน 99.87% คิดเป็นมูลค่า 19,500 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อหน่วยลงทุน JASIF จาก JAS สัดส่วน 19% คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองธุรกรรมมีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

AIS ทุ่มงบ 3.24 หมื่นลบ. เทคโอเวอร์ 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF จากกลุ่ม JAS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กําหนด (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) ดําเนินการดังต่อไปนี้

1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (“TTTBB") จํานวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จํากัด (“ACU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ของ TITBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากัด และบริษัท อิน คลาวด์ จํากัด และการได้มา ซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จํากัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2) เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF") จาก JAS จํานวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วย ละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า "ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

โดย AWN ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) (“บันทึกข้อตกลง”) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สําคัญ คือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของผู้ขายได้อนุมัติการขายหุ้น TTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน, ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของ JASIF อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, และบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้ บันทึกข้อตกลงสําเร็จครบถ้วน 

ทั้งนี้ AWN จะทําการขออนุญาตในการเข้าทําธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และหน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ จะทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดี ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโต ในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความ ซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จําเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการ

สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะ ส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อม ทั้งเปิดโอกาสให้แก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติม จึงมีแผนที่จะใช้เงินกู้ยืมสําหรับธุรกรรมในครั้งนี้ รวมถึง ยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 38.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ ตามงบการเงินรวมของ AIS งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อ้างอิง SET

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Google Workspace อัปเกรดครั้งใหญ่ ! ดึงพลัง AI พลิกโฉมการทำงาน

Google Workspace บริการชุดแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ด้วยการผสานความสามารถของ Generative AI ในหลากหลายแอปพลิเคชันยอดนิยม เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องที่...

Responsive image

จาก ลี เซียงลุง สู่ ลอว์เรนซ์ หว่อง ว่าที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนที่ 4

ลี เซียนลุง ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันที่ 16 เมษายน 2024 ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ ลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรั...

Responsive image

สิงคโปร์ออกแนวทางใหม่ ลูกจ้างทำงาน 4 วันได้ WFH ได้ เข้าออฟฟิศตอนไหนก็ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2024 เป็นต้นไป พนักงานในสิงคโปร์สามารถขอบริษัททำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) หรือกำหนดเวลาเข้า-เลิกงานตามหน้าที่และเงื่อนไขของแต่ละ...