รวมกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2565 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทย | Techsauce

รวมกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2565 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทย

ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2564 และก้าวเข้าสู่ต้นปี 2565 แน่นอนว่าช่วงเวลาถัดไปคือ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2565  ซึ่งธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่จะต้องออกมาแสดงผลงานก่อนใครก็คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ นั่นเอง ซึ่งก็ได้มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1/2565 ของกลุ่มธนาคารใหญ่ของไทย 

ในครั้งนี้ Techsauce จึงได้ทำการรวบรวมและสรุปให้เป็นที่เรียบร้อยว่าผลประกอบการไตรมาส 1/2565 ของ 6 ธนาคารจะเป็นอย่างไรกันบ้าง 

รวมกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2565 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย กวาดกำไรงวดแรกปี 65 กว่า 1.1 หมื่นล้าน

ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 584 ล้านบาท หรือ 5.50% 

และเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 ธนาคารกสิกรไทยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 1,310 ล้านบาท หลัก ๆ เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 3,618 ล้านบาท หรือ 12.86% จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ

ส่วนใหญ่เกิดจากการให้สินเชื่อใหม่ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารแก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ และมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยการเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ปกติ รวมทั้งลูกค้าบางส่วนยังอยู่ภายใต้มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้ธนาคารยังคงต้องมีการบริหารจัดการดอกเบี้ยค้างรับอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,133,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 29,849 ล้านบาท หรือ 0.73% ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 3.78%

ธนาคารกรุงศรี เผยกำไร Q1/65 กว่า 7.41 พันล้านบาท 

ธนาคารกรุงศรี รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 7,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,033 ล้านบาท หรือ 16.2% จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 913 ล้านบาท หรือ 14.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานและการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขณะที่เงินให้สินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 2.0% หรือจำนวน 38,194 ล้านบาท จากสิ้นปี 2564 จากความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเติบโตถึง 3.9% และ 4.0% ตามลำดับ

ส่วนเงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 2.8% หรือจำนวน 50,041 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ สะท้อนการปรับตัวดีขึ้นของสัดส่วนของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อทวงถามต่อเงินรับฝากทั้งหมด

TTB กวาดกำไรไตรมาสแรกปี 65 กว่า 3.19 พันล้าน โต 15%จากไตรมาสก่อนหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ หรือ PPOP 8,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนหน้า หนุนโดยการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัดส่วนหนี้เสียเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.73% จาก 2.81% ในไตรมาสก่อน จึงทำให้การตั้งสำรองฯ ในไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 4,808 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งหลังหักสำรองฯ และภาษี มีกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ 3,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,782 ล้านบาท หรือ 15% จากไตรมาส 1 ปี 2564 

SCB เผยกำไรงวดไตรมาส 1/65 กว่า 1.01 หมื่นล้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2565 จำนวน 10,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลของการขยายตัวของฐานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการตั้งเงินสำรองที่ลดลง

ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองจำนวน 21,713 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วที่มีการปิดเมืองเป็นวงกว้าง

ส่วนในไตรมาส 1 ของปี 2565 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 24,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้นในขณะที่สินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 12,960 ล้านบาท ลดลง 9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลของการลดลงของรายได้จากเงินลงทุน และการชะลอตัวของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

กรุงไทย โชว์กำไรสุทธิ Q1/65 กว่า  8,780 ล้านบาท โต 57% จาก Q1/64

ธนาคารกรุงไทย ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ 8,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,578 ล้านบาท หรือ 57.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,578.43 ล้านบาท แม้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผลมาจากรายได้รวมที่ขยายตัวดีตามการเติบโตของสินเชื่อ ควบคู่การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่องทำให้ตั้งสำรองลดลง และเพิ่มระดับของ Coverage ratio เป็น 173.6% รองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

โดยรายได้รวมขยายตัวทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 5.6% จากสินเชื่อที่เติบโตโดยธนาคารมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภาพท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ สินเชื่อเติบโตดีทั้งสินเชื่อภาครัฐ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อรายย่อย อีกทั้ง ธนาคารมีการบริหารต้นทุนทางการเงินเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้จากการดำเนินงานอื่นที่ขยายตัว รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลดลง 3.5% ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับ 41.25% ลดลงจาก 44.25% ในไตรมาส 1/64

ธนาคารกรุงเทพ รายงานกำไรงวดแรกปี 65 กว่า 7,118 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ 7,118.06 ล้านบาท หรือ 3.73 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 2.8% จากงวดเดียวกันปี 64 ที่มีกำไร 6,923.09 ล้านบาท หรือ 3.63 บาท/หุ้น

โดยที่ธนาคารกรุงเทพ มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น10.4% จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินให้สินเชื่อ ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.11% 

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 16.1% ส่วนใหญ่จากกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมลดลงตามสภาวะตลาด และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจากธุรกิจบัตรเครดิต และบริการประกันผ่านธนาคารและกองทุนรวม

ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 1.6% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 49.8% ทั้งนี้ ธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 6,489 ล้านบาท

ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพยังคงดำรงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 65 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,587,534 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกับ สิ้นเดือนธันวาคม 64 โดยมีสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่เพิ่มขึ้นสุทธิกับการลดลงของสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 3.3% 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปิดดีลแล้ว! UBS ประกาศเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse มูลค่า 3.23 พันล้านฟรังสวิส

UBS ( Union Bank of Switzerland ) ธนาคารอันดับ 1 ของสวิสเซอร์แลนด์ ประกาศเข้าเทคโอเวอร์ Credit Suisse มูลค่ากว่า 3.23 พันล้านฟรังสวิส ในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการพยายามสร้าง...

Responsive image

โคราชสตาร์ทอัพ ร่วมด้วย มทส. และ สสว. จับมือ อบจ.นครราชสีมา และ 13 เอกชน ผลักดัน “โคราชสตาร์ทอัพซิตี้” ตอบรับการจัดตั้งระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ NeEC

โคราชสตาร์ทอัพ สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่” มทส. และ สสว. จับมือ อบจ.นครราชสีมา และ 13 เอกชนโคราช ผลักดัน “โคราชสตาร์ทอัพซิตี้” เตรียมพร้อม ตอบรับการจัดตั้งระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ N...

Responsive image

PWC เปิดตัว AI Chatbot สำหรับนักกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

PricewaterhouseCoopers LLP หรือ PWC เปิดตัวบริการแชทบอทสำหรับนักกฎหมาย โดยเข้าร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...