วิเคราะห์การเลือกตั้งปี 2566 ผ่าน Social Listening Tool | Techsauce

วิเคราะห์การเลือกตั้งปี 2566 ผ่าน Social Listening Tool

Social Listening เป็นการฟังเสียงและแนวโน้มต่างๆ บนโซเชียลมีเดียจากทุกแพลตฟอร์ม ที่ครอบคลุมข้อความทุกประเภททั้ง Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ รวมทั้งการ Comment หรือ Reply บนโพสต์นั้นๆด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นข้อมูลเชิงลึกหรือว่า Insight ที่ภาคธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ จะสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาดได้

โดย Computerlogy ได้ใช้เครื่องมือตัวนี้มาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเลือกตั้งในประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ ว่าในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี พรรคการเมือง หรือแม้กระทั่งนโยบายต่างๆ อย่างไรบ้าง

พรรคการเมืองที่ถูกพูดถึง

หน้านี้จะแสดงถึงอันดับการพูดถึงแคนดิเดนและพรรคการเมืองในเจาะลงในแต่ละพื้นที่จังหวัดของประเทศไทย โดยสามารถแยกถึงนโยบาย เพศและอายุที่กล่าวถึง

 • จำนวนการกล่าวถึงและความสนใจทั้งหมด

 • จำนวนการพูดถึงแบ่งตามเพศและอายุ

 • ทัศนคติเชิงบวกและลบ

 • จำนวนการพูดถึงนโยบายต่างๆ

 • ตัวเลือกเจาะลึกรายพรรคการเมือง

 • ตัวเลือกเจาะลึกรายจังหวัด

 • ตัวเลือกเจาะลึกช่วงเวลาที่สนใจ

จาก Social Listening มีการพูดถึงพรรคการเมืองสูงสุด 3 อันดับได้แก 1.พรรคก้าวไกล, 2. พรรครวมไทยสร้างชาติ และ 3.พรรคเพื่อไทย โดยช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งและฝุ่น PM2.5 เป็นอันดับสองซึ่งสอดคล้องกับวิกฤติสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ การพูดถึงมาจากเพศชาย 62.3% และ เพศหญิง 37.6% โดยประมาณ อายุที่กล่าวถึงแตกต่างออกไปตามพื้นที่และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เมื่อสังเกตุจากกลุ่มอายุการกระจายออกไปพอๆกันช่วงหว่าง 25 - 54 ปี แบ่งไปตามพื้นที่ที่กล่าวถึง

เจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจ

หน้านี้จะแสดงถึงอันดับการพูดถึงแคนดิเดนนายกแต่ละท่านที่มีกล่าวถึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลแง่มุมต่างๆ เช่น

 • จำนวนการกล่าวถึงรายวัน

 • สัดส่วนเปรียบเทียบการพูดแคนดิเดต

 • ทัศนคติเชิงบวกและลบต่อแคนดิเดต

 • อันดับและจำนวนการพูดถึงและความสนใจ จากแต่ละช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย

เกาะติดสถานการณ์การเมืองก่อนเลือกตั้ง จาก Social Listening มีการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากจากเกือบจะทุกที่พื้นที่ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มาจากฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพูดถึงเพียงแค่ 537 โพสต์แต่มีการมีค่าความสนใจถึง 156,700 หน่วยหรือ 300 เท่า โดยการพูดถึงกว่าครึ่งมาจากเพศชาย ช่วงอายุประมาณ 25-54 ปี ซึ่งทัศนคติต่อพรรคการเมืองในหัวข้อดังกล่าว มีการกล่าวถึงพรรคเพื่อไทยและไทยสร้างไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมาจากเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคดังกล่าวจึงอาจมีเสียงจากประชาชนเรียกร้องช่วยให้หาทางออกสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยังมีการพูดถึงพรรคภูมิใจไทยรองลงมาซึ่งส่วนใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเพื่อเศรษฐกิจที่พรรคประกาศออกมา

เจาะลึกนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

สำหรับนโยบาย PM2.5 มีการพูดถึงเป็นจำนวนมากจากรองลงมาจากนโยบายเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันอย่างชัดเจน การกล่าวถึงส่วนมากมาจากภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลางเรียงตามลำดับ โดยการกล่าวถึงเกือบทั้งหมดจากเพศชาย การกล่าวถึงพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องค่อนข้างชัดเจนว่าในไปทางที่ไม่ดีเนื่องจากประชาชนในพื้นที่อาจยังคงต้องการการจัดการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนกับพรรคที่เป็นฐานเสียงหรือรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นต้น

ติดตามสถานการณ์เลือกตั้งรายบุคคล

หน้านี้จะแสดงถึงอันดับการพูดถึงแคนดิเดนนายกแต่ละท่านที่มีกล่าวถึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลแง่มุมต่างๆ เช่น

 • จำนวนการกล่าวถึงรายวัน

 • สัดส่วนเปรียบเทียบการพูดแคนดิเดต

 • ทัศนคติเชิงบวกและลบต่อแคนดิเดต

 • อันดับและจำนวนการพูดถึงและความสนใจ จากแต่ละช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย

จาก Social Listening มีการพูดถึงแคนดิเดตนายก 3 ท่านที่สูงสุดได้แก่ คุณประยุทธ์, คุณอนุทิน , คุณประวิตร และ คุณประวิตรเรียงตามลำดับ โดยมีการพูดถึงกระจายออกไปในรายวัน เสียงประชาชนต่อคุณอนุทินเชิงทัศนคติเป็นไปในทางที่น่าเป็นห่วง มีการกล่าวถึงในทางลบเป็นจำนวนมากซึ่งอาจพ่วงกับนโยบายที่เสนอออกมา ในเชิงช่องทางที่กล่าวถึงพบว่า คุณประยุทธ์มีการกล่าวถึงมากที่สุดจากทุกช่องทาง อาจเพราะเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงการยุบสภาจึงทำให้มีประชาชนเข้ามาให้ความสนใจมากต่อ 1 โพสต์ที่เกิดขึ้นเฉลี่ยถึง 182 ความคิดเห็น หรือ อาจตีความได้ว่า 182 คน

เปรียบเทียบข้อมูลเลือกตั้งปี 2562 และปี 2566

หน้านี้จะแสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างความสำเร็จของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งปี 62 เทียบแนวโน้มการเลือกตั้งในปี 66 ในระยะเวลาใกล้เคียงกันก่อนมีการการลงคะแนนเสียงทั่วประเทศ

 • สัดส่วนการกล่าวถึงพรรคการเมือง

 • สัดส่วนการกล่าวถึงตามช่องทางโซเชี่ยลดีมีเดียแนวโน้มการพูดถึงรายวัน

 • ผลการเลือกตั้งรายพรรค

 • ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 • ตัวอย่างข้อความที่กล่าวถึง

 • จำนวนการพูดถึงพรรคการเมือง

 • ตัวเลือกเจาะลึกพรรคและจังหวัด

 • ตัวเลือกเจาะลึกโซเชี่ยลมีเดีย

 • ตัวเลือกเจาะลึกทัศคนติ

 • ตัวเลือกช่วงเวลาที่สนใจ

สถานการณ์ก่อนยุบสภาจาก Social Listening เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกับพรรคจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐ พบว่ามีการหาเสียงเป็นจำนวนมากบนสื่อ Twitter และ Facebook ซึ่งเป็นสื่อที่มีกลุ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากและหลายช่วงอายุ อาจส่งผลให้ได้รับความประสบความสำเร็จจากเสียงเลือกตั้งมากที่สุด อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าการกล่าวถึงจะมาจากข่าวมากขึ้น อาจเพราะช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการยุบสภาจึงส่งผลให้สัดส่วนของสื่อที่กล่าวถึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง


เกาะติดสถานการณ์การเมืองก่อนเลือกตั้ง จาก Social Listening เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกับพรรคที่ได้รับความนิยมอันดับ 2 อย่างพรรคอนาคตใหม่ หรือ ก้าวไกลในปัจจุบัน ข้อมูลการเลือกตั้งจากปี 62 ค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคมีการประชาสัมพันธ์หรือมีการพูดถึงบนสื่อ Twitter เป็นจำนวนมากซึ่งสอดคล้องกับฐานเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มักจะใช้เวลากันอยู่บนสื่อ Twitter อย่างไรก็ตามจากสถิติ ในปัจจุบันพรรคเริ่มประชาสัมพันธ์หรือถูกพูดถึงบนสื่อ Facebook มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ๆในการเลือกตั้งครั้งนี้

ซึ่งนับเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เมื่อใช้เครื่องมืออย่าง Social Listening มาวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าเรื่องของการเลือกตั้งกำลังเป็นนิยมและถูกจับตามองบน Social media เป็นอย่างมาก นับเป็นแนวโน้มอันดีที่ผู้คนหันมาสนใจการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเอง

หากสนใจใช้บริการข้อมูล Social Listening เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เลือกตั้งประเทศไทย หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านช่องทางดังนี้

Facebook page : SocialEnable

เบอรโทร : 080-808-9080

Website : www.socialenable.com


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Scarlett Johansson ร้อง OpenAI ให้ลบเสียงที่คล้ายเสียงเธอออกจาก ChatGPT

Scarlett Johansson นักแสดงหญิงผู้รับบท Black Widow ร้อง OpenAI หลังพบว่า ChatGPT ใช้เสียงที่ดูคล้ายเสียงเธอ ด้าน OpenAI โต้กลับไม่เป็นความจริง...

Responsive image

OpenAI ส่อแววดราม่า หลังนักวิจัยมือทอง ผู้ร่วมก่อตั้งลาออก เกิดอะไรขึ้นภายใน ?

ส่อแววเกิดดราม่าใน OpenAI อีกครั้ง ! หลังการเปิดตัว GPT-4o เพียงแค่ 1 วัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง Ilya Sutskever ก็ลาออกจากบริษัท และล่าสุด Jan Leike นักวิจัยคนสำคัญของ OpenAI ก็...

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...