CPF ดัน CPFGS เข้าตลาดหุ้น ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 500.01 ล้านหุ้น | Techsauce

CPF ดัน CPFGS เข้าตลาดหุ้น ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 500.01 ล้านหุ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“CPF”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด) (“CPFGS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ได้ยื่นคําขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อการเสนอ ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.) 

CPF ดัน CPFGS

และได้ยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกันนี้ CPF และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด (“CPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ถือใน CPFGS ต่อประชาชนในคราวเดียวกัน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ CPFGS จะประกอบด้วย (1) การเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CPFGS จํานวนไม่เกิน 66,700,000 หุ้น (2) การเสนอขายหุ้นสามัญใน CPFGS บางส่วนที่ ถือโดย CPF จํานวนไม่เกิน 316,655,000 หุ้น (3) การเสนอขายหุ้นสามัญใน CPFGS บางส่วนที่ถือโดย CPM จํานวน ไม่เกิน 116,655,000 หุ้น รวมจํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 500,010,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (รวมเรียกว่า “การเสนอขายหุ้น IPO”) 

โดยจํานวนรวมของหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญที่จะเสนอขายโดย CPF และ CPM คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน CPFGS ภายหลังการเสนอขาย หุ้น IPO เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ CPFGS จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF และสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันของ CPF และ CPM ใน CPFGS จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน CPFGS

การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จํากัด เพียง) ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) และผู้ถือหุ้นของ CPF เฉพาะกลุ่มที่มี สิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF ณ วันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) (Pre-emptive Rights) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ CPFGS CPF และ CPM เห็นสมควรหรือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

โดยอาจสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPF รายใด ในกรณีที่การเสนอขายหรือ จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะทําให้ หรืออาจเป็นผลให้ CPFGS CPF หรือ CPM มีความเสี่ยงต่อการกระทําการที่ขัดต่อ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรืออาจต้องมีภาระหรือหน้าที่ 

รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทําให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการของ CPF จะพิจารณากําหนดวันกําหนดสิทธิ (Record Date) ของผู้ถือหุ้นของ CPF ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกําหนดสิทธิ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

การเสนอขายหุ้น IPO เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการ ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) 

โดยมีขนาดรายการสูงสุดจากการคํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการ ดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ CPF ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ CPF ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และหากนําไปรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของ CPF และบริษัทย่อย ในระหว่าง 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) ที่คํานวณ ตามเกณฑ์ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 12.91 CPF จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

CPFGS และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) โดย CPFGS ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ CPF ภายในประเทศไทยและ จําหน่ายไปยังต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวจากฐานการผลิตของ CPF ในประเทศไทย (exclusive distributor and exporter) นอกจากนี้ CPFGS มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดหาจากบุคคลภายนอก 

รวมทั้ง เป็นบริษัท flagship ของ CPF สําหรับการดําเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายขนมสําหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ CPFGS ได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

อนึ่ง การเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าวจะกระทําได้ต่อเมื่อ CPFGS ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นโดย CPFGS CPF และ CPM มีผลใช้บังคับ แล้ว และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ CPFGS จะต้องดําเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย CPF จะแจ้งรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ให้ทราบต่อไป

อ้างอิง SET

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OpenAI เปิด 5 ระดับ ความฉลาดของ AI ระดับ 5 จะทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

อนาคตเราจะมี AI ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อไหร่หละ ? ตอนนี้ OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT ได้แบ่งระดับของ AI ออกมาเป็น 5 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่ความก้าวหน้าของปัญญาประ...

Responsive image

อินเดียเจอวิกฤต ขาดแรงงานเทคโนโลยี ต้องหาวิศวกรเพิ่ม 1 ล้านคนใน 3 ปี

อินเดียเจอวิกฤตขาดแรงงานเทคโนโลยี คาดต้องเพิ่มวิศวกรให้ได้มากกว่า 1 ล้านคนภายใน 3 ปี ผู้เชี่ยวชาญชี้ปัจจัยมาจากระบบการศึกษาไร้คุณภาพ ไม่สอนทักษะที่จำเป็นกับการทำงานจริง...

Responsive image

เปิดตัว Galaxy Z Fold6 และ Flip6 พร้อม Galaxy Buds3 Series นวัตกรรมสมาร์ทโฟนจอพับสุดล้ำ ที่งาน Galaxy Unpacked 2024

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประกาศเปิดตัว Galaxy Z ซีรีส์ใหม่ล่าสุดอย่าง Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Z Flip6 พร้อมด้วย Galaxy Buds3 และ Galaxy Buds3 Pro ในงาน Galaxy Unpacked 2...