VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index | Techsauce

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

Nature Index คือ ตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย โดยการจัดอันดับประเทศและสถาบันต่างๆ ด้วยการพิจารณาการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารที่มีผลกระทบสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขาใน Nature Research ซึ่งแบ่งเป็น วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences), วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences), เคมี (Chemistry), วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) และรวมทุกสาขาวิชา ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกันได้มีการจัดอันดับของทั้งประเทศไทย ทั่วโลก และในเอเชียแปซิฟิกที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ

อันดับ Nature Index 2021

โดย .นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website GotoKnow ว่าได้รับ E-mail จาก รศ.ดร. มงคล รายะนาคร โดยมีรายละเอียด ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ตามการจัดอันดับของ Nature Index ได้มีการเผยแพร่อันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index สำหรับรอบปี ช่วง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยจัดอันดับตามสัดส่วนในผลงาน (Share) แทนจำนวนผลงาน (Count) ปรากฏผลที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

เริ่มกันที่ 10 อันดับสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกด้านสาขาวิชา ได้แก่ 1. สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยมหิดล 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

ส่วน 10 อันดับสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ สาขาเคมีวิทยา ได้แก่ 1. สถาบันวิทยสิริเมธี 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7. มหาวิทยาลัยมหิดล 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 10. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

10 อันดับสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3. สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 5. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8.ไม่ระบุข้อมูลจากผู้เขียน 9. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 10. มหาวิทยาลัยทักษิณ

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

ขณะที่ 10 อันดับสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ สาขาชีววิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยมหิดล 2. สถาบันวิทยสิริเมธี 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9. สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 10. กระทรวงสาธารณสุข

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

10 อันดับสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิชวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. สถาบันวิทยสิริเมธี 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9. มหาวิทยาลัยมหิดล และ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ครองอันดับ 1 จากสถาบันทั่วโลก

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

ขณะที่ 10 อันดับสถาบันทั่วโลกที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกด้านสาขาวิชา ได้แก่ 1. สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) 2. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด(Harvard University) 3. สมาคมมักซ์พลังค์เพื่อความก้าวหน้าแห่งศาสตร์ (Max Planck Society) 4. ศูนย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (French National Centre for Science Research) 5. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

6. สมาคม Helmholtz (Helmholtz Association of German Research Centres) สมาคมของศูนย์วิจัยเยอรมัน 7. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) 8. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) 9. มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) และ 10. มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo)

VISTEC คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาไทย ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขา จาก Nature Index

ส่วนทางด้าน 10 อันดับสถาบันในเอเชียแปซิฟิกที่มีผลงานวิจัยคุณภาพในทุกด้านสาขาวิชา ได้แก่ 1. สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) 2. มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) 3. มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) 4. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China) 5. มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (University of Chinese Academy of Sciences)

6. มหาวิทยาลัยหนานจิง (Najing University) 7. มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) 8. มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) 9. มหาวิทยาลัยฟูตัน (Fudan University) และ 10. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

อ้างอิง GotoKnow

RELATED ARTICLE

Responsive image

FINNOMENA ระดมทุน Series B+ กว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ จาก Openspace Ventures, Finnoventure Private Equity Trust และ Gobi Partners

FINNOMENA ระดมทุน Series B+ กว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ จาก Openspace Ventures, Finnoventure Private Equity Trust และ Gobi Partners...

Responsive image

BAY ปิดดีลซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์ เป็นที่เรียบร้อย

BAY ปิดดีลซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์ ล่าสุดได้ดําเนินการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

Responsive image

PwC ชี้ความสามารถด้านดิจิทัลของธุรกิจครอบครัวไทยอยู่ในระดับต่ำ
เพียง 25% เท่านั้น

PwC เปิดผลสำรวจฉบับล่าสุด พบมีเพียงหนึ่งในสี่ หรือ 25% ของธุรกิจครอบครัวไทยที่มีความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ต่ำกว่าทั่วโลกที่ 42% ขณะที่มากกว่า 70% มีแต่สมาชิกในครอบครัวเท่าน...