ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล | Techsauce

ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล

หลังจากหลายหน่วยงานภาครัฐมีการยกเลิกการใช้บัตรประชาชน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานยกเลิกการออกเอกสารด้วยกระดาษ พร้อมดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2563 ซึ่งหากหน่วยงานใดติดปัญหา สามารถพิจารณาขยายเวลาการดำเนินการได้

โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติ คือ เห็นชอบในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะมีการนำร่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเป็นสำคัญก่อน ซึ่งหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลภายในปีพ.ศ. 2562 ได้ หรือไม่สามารถบริการระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือยกเลิกการใช้กระดาษภายในปี พ.ศ. 2563ได้ ให้ประสานงานกับ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อการกำหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำใบอนุญาต หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การพัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลมีมาตรฐานในการดำเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ttb เดินหน้า LEAD the CHANGE เจาะกลุ่มคนมีรถ - มีบ้าน - พนักงานเงินเดือน - สาย Wealth

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2567 เพื่อเดินหน้า LEAD the CHANGE เร่งทรานสฟอร์มองค์กรผ่าน 4 ด้านสำคัญ เพื่อเสริมแกร่ง ทั้งยังจับมือพันธมิตรชั้นน...

Responsive image

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย

สุวรรณภูมิขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ได้คะแนนเพียง 3.25 เต็ม 10 ด้านดอนเมืองยอดแย่อันดับ 10 ได้ 3.45 คะแนน จากการจัดอันดับสนามบินทั่วโลก โดย Busine...

Responsive image

Universal Studios เตรียมจ้าง ‘สูงวัย’ สวนทาง Disneyland เตรียมใช้ AI

Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน...