Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN E-Government

เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน

นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ออกมติอนุมัติให้ดำเนินการยุทธศาสตร์ใหม่ ที่จะพัฒนาระบบ e-govภายใต้กลยุทธ์รัฐบาลดิจิทัลปี 2021-2025 และมีวิสัยทัศน์ยาวถึงปี 2030...

ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล

หลังจากหลายหน่วยงานภาครัฐมีการยกเลิกการใช้บัตรประชาชน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานยกเลิกการออกเอกสารด้วยกระดาษ พร้อมดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Servi...

CDG แถลงครบรอบ 50 ปี ประกาศจุดยืนดัน e-Government ในไทยเต็มที่ พร้อมรับมือเศรษฐกิจดิจิทัล

กลุ่มบริษัท CDG ผู้เชี่ยวชาญด้านให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี ประกาศนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหนุนภาคร...