กสิกรไทยแต่งตั้ง 'ขัตติยา' นั่ง CEO แทน บัณฑูร ล่ำซำ | Techsauce

กสิกรไทยแต่งตั้ง 'ขัตติยา' นั่ง CEO แทน บัณฑูร ล่ำซำ

ข่าวใหญ่วันนี้ในแวดวงธนาคาร โดยธนาคารกสิกรไทยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาต่อคณะจัดการ โดยมีรายละเอียดให้คุณขัตติยา อินทรวิชัย ดำรงตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร แทนคุณบัณฑูร ล่ำชำ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำชำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไต้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำชำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของคุณขัตติยา

  • 2530            เริ่มงานที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต
  • 2535            รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ
  • 2538            ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต
  • 2544            ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ
  • 2545            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • 2553             รองกรรมการผู้จัดการ
  • 2557            รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  • 2559-ปัจจุบัน        กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

  • BBA- การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin,  U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย)

RELATED ARTICLE

Responsive image

แนวโน้มบทสรุป The Great Layoff 2022 เตรียมรับคลื่น Layoff ลูกใหญ่ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

ความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งทะยานในขณะเดียวกันที่เศรษฐกิจส่อแววถดถอย และคลื่น Layoff ลูกใหญ่จนถึงสิ้นปี Techsauce ชวนผู้อ่านร่วมวิเคราะห์ถึงฉากทัศน์และแนวโน้มของบทสรุปปรากฏก...

Responsive image

Tim Cook ไม่สนใจใน Metaverse เผย AR ต่างหากที่จะกำหนดอนาคต

Tim Cook เผยความคิดเห็นระหว่างทัวร์ยุโรปเมื่อไปเยือนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีในพิธีรับปริญญาของ University of Naples Federico II เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใน Q&A Session ว่าไม่สนใจใน Metav...

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...