ข่าวใหญ่วันนี้ในแวดวงธนาคาร โดยธนาคารกสิกรไทยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาต่อคณะจัดการ โดยมีรายละเอียดให้คุณขัตติยา อินทรวิชัย ดำรงตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร แทนคุณบัณฑูร ล่ำชำ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำชำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไต้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำชำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของคุณขัตติยา

  • 2530            เริ่มงานที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต
  • 2535            รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ
  • 2538            ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต
  • 2544            ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ
  • 2545            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • 2553             รองกรรมการผู้จัดการ
  • 2557            รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  • 2559-ปัจจุบัน        กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

  • BBA- การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin,  U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย)

RELATED ARTICLE

Responsive image

มองข้ามทศวรรษ! Dell จับมือ IFTF เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2030

Dell จับมือสถาบันแห่งอนาคตหรือ IFTF เผยรายงานสำรวจผลของเทคโนโลยีใหม่ต่อชีวิตในปี 2030 พบ 5 เทรนด์หลักตั้งแต่ Virtual Reality, Automation Car ไปจนถึงเมืองที่ไปไกลกว่า Smart City...

Responsive image

IRPC ชูนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ลูกค้า ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

IRPC จัดทัพมุ่งกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ชูเทคโนโลยี-นวัตกรรม ตอบโจทย์ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเปิดแพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซ เพิ่มทางเลือกใหม่ จับมือพันธมิต...

Responsive image

Lazada เผยข้อมูลน่าสนใจแคมเปญ 11.11 ไทยครองแชมป์ Top spender สูงสุดในภูมิภาค

สถิติที่น่าสนใจสำหรับ Lazada 11.11 Biggest One Day Sale...